اصطلاحات

درخواست حذف این مطلب
سلام علیکم حتما تا حالا با اصطلاحاتی در رساله برخورد نمودید که معنای آن را شاید به خوبی یاد ندارید، بنده حقیر اصطلاحاتی را که در رساله موجود است و نیاز به توضیح دارد را خدمت شما عزیزان تقدیم می نمایم. احتیاط : رعایت نمودن تمام جوانب یک عمل یا کارى که در این صورت موجب اطمینان انسان به رسیدن به واقع مى شود. احتیاط را ترک نکند : اشاره به احتیاط واجب است. احتیاط لازم : همان احتیاط واجب و احتیاطى است که قبل یا بعد از آن فتوایى از فقیه صادر نشده باشد؛ در چنین مواردى مقلّد یا باید به آن عمل کند و یا به مجتهد مساوی یا مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نماید احتیاط مستحب : احتیاط مستحب آن است که قبل یا بعد از آن فتوایى از فقیه در مورد آن صادر شده باشد و مقلّد مى‏تواند به آن عمل کند یا نکند. احتیاط واجب : احتیاطى که قبل یا بعد از آن فتوایى از فقیه صادر نشده باشد؛ در چنین مواردى مقلّد یا باید به آن عمل کند و یا به مجتهد مساوی یا مجتهدی که بعد از مرجع تقلید فرد، اعلم از دیگر مجتهدان باشد مراجعه نماید.